میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۵۰ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

قیاس مع الفارغ را از زبان مختار شنیدم،واژه ای ک ....اضافه دارد!
  • دختر خوب
ولی من از این شبا نمیگذرم!
  • دختر خوب
بعد 14سال گلی رو ک دست انداخته بود رو پاسیو تیکه تیکه کردم،موهام دست انداخته رو شونم...:-(

-با چون منی ب غیر محبت روا نبود...
  • دختر خوب
فرداتا لنگ ظهر میخوابم...الان باس بیداربمونم تا صبح!تنهاحتا!
  • دختر خوب
صبوربودی دختر،منتی نیست فرداروزرا!ک سیب ک هیچ سنگ بودی وگازت زدند،وای ازفرداهای فردا...لطفن صبورباش،بازهم:-(!
لطفن من بعد عوعوی کسی دست دلت رانلرزاند،خودت باش،خودمهربانت...
  • دختر خوب
زندگی اینجاش ک پا میشی نگاشون میکنی باز میخوابی!:-)
  • دختر خوب
زمان ک بگذره،دیدت نسبت ب خیلیا عوض میشه...
  • دختر خوب
اطمینان را با امیدواری مبادله نکن!
+ساعت1:15:-(
  • دختر خوب
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا...!
  • دختر خوب
یعنی خواب نا دیدن و صد خواب پریشان دیدن!
  • دختر خوب