میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

با زمین خاکیای بلاگفا شروع کردم!
تو بلاگ تموم!

۵۰ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

قیاس مع الفارغ را از زبان مختار شنیدم،واژه ای ک ....اضافه دارد!
  • دختر خوب
ولی من از این شبا نمیگذرم!
  • دختر خوب
بعد 14سال گلی رو ک دست انداخته بود رو پاسیو تیکه تیکه کردم،موهام دست انداخته رو شونم...:-(

-با چون منی ب غیر محبت روا نبود...
  • دختر خوب
فرداتا لنگ ظهر میخوابم...الان باس بیداربمونم تا صبح!تنهاحتا!
  • دختر خوب
صبوربودی دختر،منتی نیست فرداروزرا!ک سیب ک هیچ سنگ بودی وگازت زدند،وای ازفرداهای فردا...لطفن صبورباش،بازهم:-(!
لطفن من بعد عوعوی کسی دست دلت رانلرزاند،خودت باش،خودمهربانت...
  • دختر خوب
زندگی اینجاش ک پا میشی نگاشون میکنی باز میخوابی!:-)
  • دختر خوب
زمان ک بگذره،دیدت نسبت ب خیلیا عوض میشه...
  • دختر خوب
اطمینان را با امیدواری مبادله نکن!
+ساعت1:15:-(
  • دختر خوب
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا...!
  • دختر خوب
یعنی خواب نا دیدن و صد خواب پریشان دیدن!
  • دختر خوب